Wet Open Overheid

Wet Open Overheid

De overheid is verplicht om zo open en transparant mogelijk te werken. Iedere burger heeft het recht om informatie op te vragen bij de overheid. In de Wet Open Overheid (hierna: Woo) staat de “actieve openbaarmakingsplicht”. Dit betekent dat de overheid uit zichzelf bepaalde informatie openbaar moet maken.

Daarnaast is in de Woo opgenomen dat burgers het recht hebben om informatie op te vragen bij de overheid, ook wel de “passieve openbaarmakingsplicht” genoemd. In de Woo is opgenomen bij welke instanties u informatie op kunt vragen, welke informatie (en welke niet) u op kunt vragen en wanneer u informatie op kunt vragen.

Wet open overheid: wie kan een verzoek doen?

Iedere burger kan informatie opvragen. Het maakt hierbij niet uit of u (bijvoorbeeld) woonachtig bent in de gemeente waarover u informatie op wilt vragen. U hoeft zelfs niet woonachtig te zijn in Nederland om informatie op te vragen. Daar komt bij dat u geen belang hoeft te hebben bij het indienen van een Woo-verzoek, want

Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te hoeven stellen, (…).

Artikel 1.1 van de Woo

Wat voor informatie kan ik opvragen?

Het uitgangspunt van de Woo is dat álle informatie openbaar moet zijn. Dit geldt dus voor formele besluiten, voorbereidingen van deze besluiten en zelfs de WhatsApp-gesprekken van een wethouder kunnen hieronder vallen. Wel moet het gaan om een document. U kunt dus geen informatie opvragen die niet op schrift staat.

In de Woo zijn enkele uitzonderingen opgenomen. De belangrijkste uitzonderingen waarbij  informatie niet openbaar gemaakt hoeft te worden, is als de openbaarmaking:

 • de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
 • de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
 • bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die in vertrouwen met de overheid zijn gedeeld;
 • persoonsgegevens betreft;
 • persoonlijke beleidsopvattingen betreft.

Het openbaar maken van informatie blijft bijvoorbeeld ook achterwege als het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

 • de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 • de bescherming van het milieu waar de informatie betrekking op heeft.

Als u informatie opvraagt die gaat over een derde (bijvoorbeeld een verleende vergunning aan een horecagelegenheid), dan zal deze derde om een zienswijze worden gevraagd. Deze derde kan dan aangeven of hij belang heeft bij het niet openbaar maken van de informatie. Een belang kan bijvoorbeeld gelegen zijn in concurrentie.

Waar kan ik informatie opvragen?

U kunt informatie opvragen bij instanties die onder de Woo vallen. De Woo is onder andere van toepassing op:

 • Bestuursorganen (bijvoorbeeld: gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, Provinciale Staten, Regering, minister en staatssecretaris);
 • De kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal;
 • De Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden;
 • De Raad van State, tenzij de Raad het koninklijk gezag uitoefent, en met uitzondering van de Afdeling bestuursrechtspraak;
 • De Algemene Rekenkamer;
 • De Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen.

Als de overheidsinstantie vaststelt dat u bij de verkeerde instantie uw verzoek heeft ingediend, moet uw verzoek worden doorgezonden naar de juiste instantie.

Hoe kan ik informatie opvragen?

Het verschilt per overheidsinstantie hoe u de informatie op kunt vragen. Wel is iedere overheidsinstantie verplicht om een contactpersoon te hebben. Bij deze contactpersoon kunt u navragen hoe u een Woo-verzoek indient.

In de Woo is opgenomen dat een verzoek mondeling of schriftelijk kan worden ingediend. Ook kan een verzoek elektronisch worden verzonden op de door de overheidsinstantie aangegeven wijze.

Het is van belang dat u het Woo-verzoek duidelijk formuleert. Als een verzoek te algemeen is geformuleerd, kan de overheidsinstantie aan u vragen om het verzoek te verduidelijken. Als u het verzoek niet verduidelijkt, kan uw verzoek niet worden behandeld.

Wanneer ontvang ik een beslissing?

De instantie probeert zo snel mogelijk de informatie openbaar te maken. In de Woo is opgenomen dat u uiterlijk binnen 4 weken een beslissing op uw verzoek moet ontvangen. Deze termijn kan de instantie met 2 weken verlengen, indien de omvang of de gecompliceerdheid van de informatie een verlenging rechtvaardigt.

De overheid zal het besluit aan u toesturen. Dit kan per post of digitaal worden toegezonden. De informatie waar u om vraagt zal in de vorm die u heeft verzocht worden toegestuurd. De overheidsinstanties zullen de informatie meestal op hun website openbaar maken.

Bestuursrecht advocaat in Rotterdam

Bent u op zoek naar een bestuursrecht advocaat in Rotterdam? Neem dan contact op met Ratio Advocatuur. Wij staan klaar om u te helpen met uw bestuursrechtelijke zaken.

Bel ons op 010-7009786 of vul ons contactformulier in voor een gratis intakegesprek. Wij nemen dan op werkdagen binnen 24 uur contact met u op.

Bij Ratio Advocatuur streven we ernaar om complexe juridische zaken eenvoudig en begrijpelijk te maken. Wij zijn er om u te helpen om de juiste stappen te zetten om het gewenste doel te bereiken.

Pauline Ros

Pauline Ros heeft zich gespecialiseerd in het bestuursrecht


Zij is altijd werkzaam geweest op het rechtsgebied Sociale Voorzieningen en Sociale Verzekeringen. Daarnaast is zij zich gaan focussen op de kinderopvangtoeslagaffaire en overige besluiten van de overheid. Pauline heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Sociale voorzieningen en Strafrecht.

Uiteraard behaalt Pauline de benodigde opleidingspunten op ieder geregistreerd gebied.

Pauline Ros is bereikbaar op 06 – 30212 491.