Sluiting woning door burgemeester

Sluiting woning door burgemeester

Het is strafbaar om een hennepkwekerij of grote hoeveelheden soft- of harddrugs in een woning of pand te hebben. Maar het hebben van een hennepkwekerij of drugs in een woning kan meer gevolgen hebben dan een strafrechtelijke vervolging.

De politie stuurt hun bevindingen namelijk naar de burgemeester. De burgemeester heeft de bevoegdheid om een woning of pand te sluiten bij het aantreffen van drugs. Ook heeft de burgemeester de bevoegdheid om een woning of pand te sluiten als sprake is van een verstoring van de openbare orde (bijvoorbeeld door prostitutie).

Sluiting door aantreffen drugs

Artikel 13B Opiumwet – ook wel de Wet Damocles – biedt de burgemeester de mogelijkheid om de woning of het pand te sluiten als er een hennepkwekerij of drugs is aangetroffen. In de volgende situaties mag de burgemeester de woning of het pand sluiten:

 • Verhandeling van drugs;
 • Aanwezigheid van drugs;
 • Telen of bereiden van drugs.

Iedere gemeente mag zijn eigen beleid maken over het sluiten van een woning of pand. Wel moet ieder beleid voldoen aan de wet. Zo moet de burgemeester de volgende punten als doel hebben bij een sluiting:

 • De drugshandel beëindigen;
 • Het gebruik en de bekendheid van de woning of het lokaal als drugspand tenietdoen;
 • De loop en/of overlast op het pand beëindigen;
 • Te verhinderen dat de woning of het pand opnieuw wordt gebruikt door het drugcircuit en de georganiseerde drugshandel;
 • Het afgeven van een signaal naar de omgeving dat drugspanden en drugsgerelateerde activiteiten niet worden getolereerd.

Vergaande beperking persoonlijke levenssfeer

Het sluiten van een woning of pand is een vergaande beperking van iemand zijn persoonlijke levenssfeer. De burgemeester kan hier dus pas gebruik van maken als laatste redmiddel. De burgemeester moet de volgende punten afwegen in zijn besluit:

 • Heeft er eerst een waarschuwing plaatsgevonden? In ernstige gevallen kan een waarschuwing achterwege blijven. Een ernstig geval is bijvoorbeeld aan de orde als het gaat om harddrugs, meer dan 20 hennepplanten of meer dan 30 gram
 • Wordt er een begunstigingstermijn afgegeven?
 • Volstaat een gedeeltelijke sluiting van de woning of het pand?
 • Wat zijn de persoonlijke omstandigheden van de bewoners en voldoet een sluiting aan het evenredigheidsbeginsel?

De toetsing aan het evenredigheidsbeginsel is van veel factoren afhankelijk. Het verschilt per situatie of een sluiting evenredig is of niet. Geschiktheid, noodzakelijkheid en evenwichtigheid spelen daarbij een rol. Bij de afweging van de belangen van de bewoners zijn onder andere de volgende punten van belang:

 • De mate waarin de woning betrokken is bij of bekend staat als pand waar drugshandel of drugsbezit aanwezig is;
 • Vermoedens van verwijtbaar gedrag van bewoners;
 • De mate van gevaar of risico voor het woon- en leefklimaat in de omgeving en/of voor de omwonenden;
 • De eigen getroffen maatregelen door de bewoners om de openbare orde in en rond de woning in voldoende mate te herstellen.

De burgemeester kan een woning of pand dus niet zo maar sluiten. Hier zitten veel haken en ogen aan. Het is altijd aan te raden om juridische stappen te ondernemen tegen een sluiting.

Sluiting door verstoring openbare orde

Artikel 174a Gemeentewet – ook wel de Wet Victoria – biedt de burgemeester de mogelijkheid om de woning of het pand te sluiten als de openbare orde wordt verstoord. Als de burgemeester gebruik maakt van deze bevoegdheid moet gemotiveerd worden op grond van welke feiten en omstandigheden er sprake is van overlast.

De rechtspraak stelt dat voor verstoring van de openbare orde overlast is vereist waardoor de veiligheid en gezondheid van mensen in de omgeving van de woning of het pand in ernstige mate worden bedreigd. Per situatie moet aannemelijk worden gemaakt dat zich in de woning of op het erf ernstige gedragingen voordoen én dat de ernstige overlast zich met grote regelmaat en langdurig voordoet.

Ook bij een sluiting op grond van de verstoring van de openbare orde moet rekening worden gehouden met het evenredigheidsbeginsel. De burgemeester moet dus motiveren dat een sluiting de enige mogelijkheid is om de overlast te stoppen en dat een sluiting niet onevenredig bezwarend is voor de bewoner.

Voornemen en zienswijze

Doorgaans stuurt de burgemeester een voornemen van de sluiting per brief toe. Bij spoedgevallen kan de burgemeester hiervan af zien. In dit voornemen staat hoe lang de burgemeester van plan is om de woning of het pand te sluiten. Dit kan 3 maanden zijn, maar de burgemeester kan in ernstige gevallen ook besluiten om 6 of 12 maanden de woning of het pand te sluiten.

In de vooraankondiging staat binnen welke termijn u kunt reageren op het voornemen tot de sluiting. U kunt dan een zogeheten zienswijze indienen. In deze zienswijze kunt u toelichten waarom u van mening bent dat een sluiting niet kan of niet redelijk is door uw persoonlijke omstandigheden. U kunt in de zienswijze ook aan de burgemeester vragen om te volstaan met een waarschuwing in plaats van een sluiting.

Het is belangrijk dat u tijdig en goed onderbouwd reageert op het voornemen. Op basis van de informatie in de zienswijze kan de burgemeester namelijk besluiten om niet over te gaan tot een sluiting.

Bezwaar en voorlopige voorziening tegen besluit sluiting

Mocht de burgemeester toch overgaan tot een sluiting van uw woning, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het indienen van bezwaar heeft geen opschortende werking van het besluit. Dit betekent dat de burgemeester het pand mag sluiten, ondanks dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. Ons advies in dit soort gevallen is om – naast de bezwaarprocedure – ook een verzoek om voorlopige voorziening te vragen bij de rechtbank.

U vraagt dan aan de rechter om de woning of het pand niet te sluiten tijdens de bezwaarprocedure. U kunt dan in de woning of het pand blijven totdat op het bezwaar is besloten. Laat u hiervoor altijd bijstaan door een advocaat bestuursrecht.

Ontbinden huurovereenkomst

Naast een strafrechtelijke vervolging en de sluiting van uw woning, kan uw verhuurder ook de huurovereenkomst willen ontbinden op basis van de aangetroffen drugs of de overlast. De verhuurder zal proberen om dit buitengerechtelijk – dus buiten de rechter om – te doen. U hoeft hier niet mee akkoord te gaan. De verhuurder zal dan een bevel bij de rechter moeten halen om de huurovereenkomst te ontbinden en u te dwingen om de woning te verlaten. U kunt contact met onze advocaten opnemen om uw juridische mogelijkheden bij ontbinding van de huurovereenkomst te bespreken.

Toevoeging advocaat

De sluiting van uw woning of pand zit aan veel wetgeving verbonden. Het is belangrijk dat u direct reageert op de vooraankondiging van de burgemeester, om een sluiting te voorkomen.

Hierbij is het belangrijk dat u een juridisch goed onderbouwde zienswijze of bezwaarschrift indient. Wij kunnen ons voorstellen dat u hier misschien geen geld voor heeft. In de meeste gevallen kunt u gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen, ook wel een toevoeging genoemd. Het ene deel van de kosten wordt dan betaald door de overheid, voor het andere deel betaalt u in sommige gevallen een eigen bijdrage.

Als uw jaarinkomen onder de € 30.000,- (alleenstaand) of € 42.400,- (samenwonend) is, komt u in aanmerking voor zo’n toevoeging. Wilt u hier meer over weten? We vertellen u graag meer over de kosten.

Bestuursrecht advocaat in Rotterdam

Bent u op zoek naar een bestuursrecht advocaat in Rotterdam? Neem dan contact op met Ratio Advocatuur. Wij staan klaar om u te helpen met uw bestuursrechtelijke zaken.

Bel ons op 010-7009786 of vul ons contactformulier in voor een gratis intakegesprek. Wij nemen dan op werkdagen binnen 24 uur contact met u op.

Bij Ratio Advocatuur streven we ernaar om complexe juridische zaken eenvoudig en begrijpelijk te maken. Wij zijn er om u te helpen om de juiste stappen te zetten om het gewenste doel te bereiken.

Pauline Ros

Pauline Ros heeft zich gespecialiseerd in het bestuursrecht


Zij is altijd werkzaam geweest op het rechtsgebied Sociale Voorzieningen en Sociale Verzekeringen. Daarnaast is zij zich gaan focussen op de kinderopvangtoeslagaffaire en overige besluiten van de overheid. Pauline heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Sociale voorzieningen en Strafrecht.

Uiteraard behaalt Pauline de benodigde opleidingspunten op ieder geregistreerd gebied.

Pauline Ros is bereikbaar op 06 – 30212 491.