Kinderopvangtoeslag

Hogere schade kinderopvangtoeslagen dan wordt vergoed: wat nu?

Iedere gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire heeft recht op de Catshuisregeling van € 30.000,-. Sommige gedupeerde ouders hebben meer schade geleden dan wat ze van de Belastingdienst vergoed krijgen. Voor deze ouders zijn er verschillende routes om de extra schade ook vergoed te krijgen. Deze getroffen ouders hebben zelf de keuze om te bepalen welk pad ze willen volgen. Welke routes zijn er en wat zijn de verschillen?

De verschillende routes

De gedupeerde ouders hebben keuze uit vier verschillende routes:

 1. De (individuele) vaststellingsovereenkomst route;
 2. Aanmelden bij de Stichting Gelijkwaardig Herstel (SGH);
 3. Aanmelden bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS);
 4. Route van de civiele rechter.

Vaststellingsovereenkomst

De individuele vaststellingsovereenkomst-route houdt in dat de gedupeerde ouder en de Belastingdienst samen proberen om tot een akkoord te komen over de hoogte van de aanvullende schade. Hierbij streven beide partijen ernaar om dit zo snel en handig mogelijk te doen. De duur van deze route wordt bepaald door de tijd die het kost om een overeenstemming te krijgen.

Procedure

Er zal eerst een schadeverzoek moeten worden ingediend bij de Belastingdienst. Voor het opstellen van dit verzoek kan de ouder zich laten bijstaan door een advocaat op kosten van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Vervolgens proberen de partijen het met elkaar eens te worden over de hoogte van de schade:

 • Wanneer de gedupeerde ouder en de belastingdienst het eens zijn over de hoogte van de schade dan bevestigen zij dit schriftelijk aan elkaar. De afgesproken vergoeding wordt dan door de Belastingdienst toegekend aan de ouder via een besluit.
 • Wanneer de gedupeerde ouder en de belastingdienst het niet eens kunnen worden over de hoogte van de schade, dan kan de ouder een andere route bewandelen.

Stichting (Gelijk)waardig Herstel

De gedupeerde ouders kunnen zich ook aanmelden bij Stichting (Gelijk)waardig Herstel. Stichting (Gelijk)waardig Herstel is een onafhankelijke stichting. Zij bieden de ouder ook een vaststellingsovereenkomst. Ouders kunnen zich aanmelden wanneer zij:

 1. Beschikken over een Integrale Beoordeling en;
 2. In bezwaar of in beroep zijn (deze procedure moet worden ingetrokken bij ondertekening van de VSO) en;
 3. Niet deelnemen aan een andere aanvullende schaderoute of deze al hebben afgerond (de route bij de CWS wordt gepauzeerd gedurende deze procedure).

Procedure

 • De gedupeerde ouder meldt zich aan (via e-mail naar vragen@gelijkwaardigherstel.nl);
 • De gedupeerde ouder vertelt zijn of haar verhaal aan een “schrijver”;
 • Een onafhankelijke Schade Analist maakt een berekening van de geleden schade;
 • Wanneer de ouder akkoord gaat met de berekening wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld;
 • De ouder en de Belastingdienst tekenen de vaststellingsovereenkomst en het bedrag wordt uitbetaald aan de ouder. Let op: een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure moet worden ingetrokken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst kunt u geen aanspraak meer maken op andere procedures of naar een onafhankelijke, onpartijdige rechter toe stappen.

De duur van de procedure hangt af van de tijd die de gedupeerde ouder nodig heeft. Nadat de ouder het verhaal heeft verteld vindt er binnen 12 weken een gesprek over de berekening plaats en wanneer deze geaccepteerd wordt ontvangt de ouder binnen 2 weken de vaststellingsovereenkomst van de Staat. De ouder heeft de ruimte om over bepaalde beslissingen zoals de acceptatie van de berekening een aantal weken na te denken. Het is aan de ouder hoe het proces loopt en hoe snel dit proces gaat. (Gelijk)waardig Herstel doet er momenteel ongeveer 6 maanden over voordat een afronding kan plaatsvinden.

Commissie Werkelijke Schade

Daarnaast kan de gedupeerde ouder zich aanmelden bij de Commissie Werkelijke Schade. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Deze deskundigen zullen de situatie opnieuw bekijken en een advies opstellen voor de Belastingdienst. De Belastingdienst beslist vervolgens of en hoeveel de ouder aan  aanvullende schadevergoeding ontvangt. De gedupeerde ouder kan zich alleen aanmelden wanneer de zaak integraal behandeld is door de Belastingdienst en er een definitieve compensatiebeschikking is. Tijdens deze procedure kan een ouder ook een bezwaar en- beroepsprocedure hebben lopen.

Procedure:

 • De ouder vult het verzoekformulier van de CWS in;
 • Er vindt evt. een toelichtingsgesprek plaats (alleen als de gedupeerde ouder dit wilt);
 • De CWS brengt een advies uit naar de Belastingdienst;
 • De Belastingdienst besluit of ze dit advies overnemen;
 • De gedupeerde ouder krijgt een beschikking waarin staat of er een aanvullende schadevergoeding wordt uitgekeerd;
 • Tegen deze beschikking kan bezwaar worden ingediend.

Wegens de vele aanmeldingen kan het enkele maanden duren voordat de CWS de aanvraag in behandeling neemt. De ervaring leert dat de procedure bij de CWS 1 à 2 jaar duurt.

Route van de civiele rechter

Ten slotte kan een gedupeerde ouder een procedure beginnen via de civiele rechter. Hierbij laat de gedupeerde ouder zich laten bijstaan door een advocaat. De rechter bepaald in dit geval of er een aanvullende schadevergoeding moet worden uitgekeerd en wat de hoogte hiervan is. een procedure bij de civiele rechter duurt over het algemeen zo’n zes tot acht maanden.

Procedure:

 • De dagvaarding wordt opgesteld door de advocaat van de gedupeerde ouder. Hierin wordt een schadevergoeding gevorderd aan de Belastingdienst. Deze wordt vervolgens ingediend bij de rechtbank;
 • De Belastingdienst wordt in de gelegenheid gesteld om hier schriftelijk op te reageren. Dit wordt een conclusie van antwoord genoemd. Wanneer zij het niet eens zijn met de vordering kunnen zij een tegenvordering indienen bij de rechter;
 • De rechter bepaald op rolzitting hoe de procedure verdergaat. Hierbij heeft hij twee opties: een zitting of nog een schriftelijke ronde;
 • Schriftelijke ronde: beide partijen worden nogmaals in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren. De advocaat van de gedupeerde ouder reageert op de conclusie van antwoord. Hierop mag de Belastingdienst dan weer reageren;
 • Zitting: beide partijen worden opgeroepen om in de rechtbank te verschijnen. Zij worden ban beide in de gelegenheid gesteld om hun verhaal voor de rechter te doen;
 • De rechter doet uitspraak. Dit wordt een vonnis genoemd. De rechter bepaald of en welk bedrag van de vordering wordt toegewezen;
 • Beide partijen kunnen hoger beroep instellen.

Bent u gedupeerde ouder? Laat u bijstaan!

Wij begrijpen dat de keuze voor een aanvullende schaderoute ingewikkeld kan zijn. Gedupeerden van de kinderopvangtoeslag kunnen gratis juridische hulp krijgen van een advocaat via de Raad voor Rechtsbijstand. Onze advocaten zijn ervaren in de kinderopvangtoeslagen en staan u graag bij.

Heeft u een hogere schade door de kinderopvangtoeslag maar krijgt u slechts een deel vergoed? Laat u bijstaan door Ratio Advocatuur. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Lees ook:

Geschreven door: mr. P.W.E. Ros

Pauline Ros heeft zich gespecialiseerd in het bestuursrecht

Zij is altijd werkzaam geweest op het rechtsgebied Sociale Voorzieningen en Sociale Verzekeringen. Daarnaast is zij zich gaan focussen op de kinderopvangtoeslagaffaire en overige besluiten van de overheid. Pauline heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Sociale voorzieningen en Strafrecht.

Uiteraard behaalt Pauline de benodigde opleidingspunten op ieder geregistreerd gebied.

  Waar kunnen wij mee helpen?

  Your message was sent.