Bijstandsuitkering en vermogen

Bijstandsuitkering en vermogen

Uw vermogen speelt een grote rol bij zowel het aanvragen van een bijstandsuitkering als tijdens uw bijstandsuitkering. Uw vermogen mag namelijk niet te hoog zijn. Bij een te hoog vermogen zal de gemeente uw aanvraag voor een bijstandsuitkering afwijzen.

Als uw vermogen groter wordt terwijl u een bijstandsuitkering heeft, kan dit een reden zijn om uw bijstandsuitkering in te trekken. Het is daarom belangrijk om te weten wat uw rechten en plichten zijn rondom het hebben van vermogen.

Wat valt onder vermogen?

Uw gemeente beoordeelt of uw vermogen niet boven de grens zit die de bijstand daaraan stelt. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten, verschilt per situatie. Als u een te hoog vermogen heeft, kan de gemeente u verplichten om eerst uw vermogen op te maken. Daarna wordt pas een bijstandsuitkering toegewezen.

Hieronder staat per situatie het bedrag dat u mag hebben aan vermogen, als u aanspraak wilt maken op een bijstandsuitkering:

Gezamenlijke huishouding€ 15.210,-
Alleenstaande ouder€ 15.210,-
Alleenstaande€ 7.605,-

Voorbeelden van vermogen zijn:

 • Bank- en/of girorekeningen;
 • (contant) Spaargeld;
 • Cryptogeld;
 • Aandelen en obligaties;
 • Auto, caravan of motor;
 • Antiek;
 • Sieraden;
 • Een eigen woning.

Eigen woning en bijstand

Het is mogelijk om een bijstandsuitkering te ontvangen én een eigen woning te hebben. Hier zitten wel strikte regels aan vast.

 1. De overwaarde van uw eigen huis niet meer dan € 64.100,- zijn. U kunt de overwaarde van uw woning berekenen door het openstaande hypotheekbedrag af te trekken van de WOZ-waarde van uw woning.
 2. U moet zelf in de woning wonen. U kunt dus geen bijstandsuitkering krijgen als u zelf niet ingeschreven staat op het adres van uw woning.
 3. U bent niet in staat om uw huis te verkopen of een extra hypotheek af te sluiten. Deze situatie kan zich voordoen als uw woonkosten ongeveer even hoog zijn als de huur van een voor u geschikte huurwoning.

In het geval u wel voldoet aan bovengenoemde voorwaarden kan de gemeente u de bijstandsuitkering in de vorm van een lening geven. Dit wordt “krediethypotheek” genoemd.

In het geval u niet voldoet aan bovengenoemde voorwaarden kan de gemeente u verplichten om eerst uw woning te verkopen. U zult dan de komende tijd moeten leven van de opbrengst van de verkoop van uw woning. Pas als u dit geld binnen een redelijke termijn hebt opgemaakt, kunt u nogmaals een bijstandsuitkering aanvragen.

Vermogen en schulden

Bij het berekenen van de hoogte van uw vermogen, moet u uw schulden eerst aftrekken van uw vermogen. Een uitzondering hierop is dat u uw studieschuld bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) niet mag aftrekken van uw totale vermogen. U berekent uw totale vermogen vanaf de datum van uw aanvraag om een bijstandsuitkering.

Let hierbij op dat vermogen dat ontstaat ná deze datum ook meetelt voor de berekening van uw vermogen. Aan de andere kant tellen schulden die ontstaan ná de datum van uw aanmelding niet mee voor uw vermogen. Schulden die ontstaan na de datum van uw aanmelding kunt u dus niet aftrekken van uw totale vermogen.

Opmaken van uw vermogen voor de bijstand

Bij te veel vermogen zal de gemeente u verplichten om uw vermogen eerst op te maken. Het (gedeeltelijk) opmaken van uw vermogen noemen we “interen”. Na het interen van uw vermogen, kunt u alsnog aanspraak maken op een bijstandsuitkering.

Houd er hierbij wel rekening mee dat u niet te snel kunt interen op uw vermogen. De gemeente hanteert de volgende regel: “U mag met maximaal anderhalf maal de voor u geldende bijstandsuitkering interen.”

Als u te snel inteert, kan de gemeente uw bijstandsuitkering tijdelijk verlagen of kan de gemeente u een lening verstrekken. De bewijslast dat u niet te snel hebt ingeteerd op uw vermogen ligt bij u. Het is dus belangrijk dat u bewijsstukken bewaart van uitgaven. Bewaar altijd zorgvuldig de rekeningen van uw aankopen.

Groeiend vermogen tijdens bijstandsuitkering

Het kan zijn dat uw vermogen groter wordt, terwijl u al een bijstandsuitkering ontvangt. Het is belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van uw groeiende vermogen. Dit valt namelijk onder uw inlichtingenplicht. Als uw vermogen boven de grens komt, dan kan de gemeente uw bijstandsuitkering intrekken. De gemeente verplicht u dan om eerst uw vermogen op te maken.

In het geval u nog niet kunt beschikken over uw nieuwe vermogen, bijvoorbeeld bij een erfenis, dan zal de gemeente uw bijstandsuitkering door blijven betalen. De gemeente doet dit onder de voorwaarde dat u de bijstandsuitkering terugbetaalt, zodra u wél kunt beschikken over het vermogen.

Bezwaar tegen besluit afwijzing of intrekking bijstandsuitkering

Tegen het besluit van de gemeente om uw bijstandsuitkering af te wijzen of stop te zetten kan worden ingediend. Dit bezwaar moet binnen zes weken na het besluit worden ingediend bij de gemeente.

Als de bijstandsuitkering afgewezen wordt, dan wordt met dat besluit ook uw vermogen vastgesteld.
In het geval u niet (tijdig) bezwaar aantekent, zal de hoogte van uw vermogen vast komen te staan.

Dit betekent dat bij een volgende aanvraag voor een bijstandsuitkering, aangetoond moet worden dat u het vermogen hebt opgemaakt. Mocht het vermogen onjuist zijn vastgesteld, moet u tegen dit besluit dus bezwaar aantekenen.

Juridisch advies bijstand

Het advies is om altijd bezwaar aan te tekenen tegen het besluit over uw bijstandsuitkering en het dossier op te vragen. U kunt hiervoor juridische bijstand inschakelen op basis van een toevoeging, bij een pro deo advocaat. U maakt geen kosten als uw inkomen op bijstandsniveau ligt, omdat de overheid uw juridische kosten betaald.Wilt u bezwaar maken of heeft u andere vragen over uw bijstandsuitkering? Laat u bijstaan door Ratio Advocatuur. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Geschreven door: mr. P.W.E. Ros

Pauline Ros heeft zich gespecialiseerd in het bestuursrecht

Zij is altijd werkzaam geweest op het rechtsgebied Sociale Voorzieningen en Sociale Verzekeringen. Daarnaast is zij zich gaan focussen op de kinderopvangtoeslagaffaire en overige besluiten van de overheid. Pauline heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Sociale voorzieningen en Strafrecht.

Uiteraard behaalt Pauline de benodigde opleidingspunten op ieder geregistreerd gebied.

  Waar kunnen wij mee helpen?

  Your message was sent.